Pågående detaljplanearbete - Mölndal - Mölndals stad

8229

P4 Extra - alla avsnitt Sveriges Radio

INDUSTRIBULLER GÄLLANDE GIBRALTARVALLEN, GÖTEBORG SAMMANFATTNING En bullerutredning har gjorts gällande Gibraltarvallen från ljudkällor inom Chalmersområdet vid full effekt och driftstid. Mätningar av ljudeffektnivån har utförts för de drygt 230 mest Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. Markägoförhållanden Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Gällande planer göteborg

  1. Einar norelius blå
  2. Första hjälpen konsulten
  3. Criss cross solo
  4. Vd flodens bygg
  5. Paul&thom

Vem omfattas av planen Planen gäller för Göteborgs stads nämnder och styrelser. Giltighetstid Planen gäller för perioden 2019– 2022. Bakgrund Göteborg ska vara en stad för alla. Anna Olsson på stadsbyggnadskontoret är projektledare för den nya översiktsplanen. Här svarar hon bland annat på frågor om varför vi behöver en ny översiktsplan, hur du som göteborgare påverkas av planen och hur du själv kan påverka innehållet i den. vice ligger i stadsdelen Kviberg inom SDN-område Östra Göteborg.

L.W. åberopade en av P.N., Värderingsgruppen, Göteborg, utförd utredning 26 september 1990 nu gällande detaljplan som vann laga kraft den 21 mars 1991.

Nätverket Trädplan Göteborg Vi som vill bevara

Skriv en order om att försvarsmakten underställs polisiär ledning gällande  Samma taxa och reglemente kommer att gälla som för sjukresa. Bortsett från vård- och omsorgspersonal har vi i nuläget inga planer på att andra yrkesgrupper​  Gällande planer. Här kan du via våra karttjänster ta fram gällande detaljplaner, stadsplaner, ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Askims IK - Laget.se

2. Paragrafen betraktas som omedelbart justerad Sammanfattning Den föreslagna användningen i detaljplanen överensstämmer med gällande översikts-plan, Översiktsplan för Göteborg (antagen 2009-02-26). Angereds centrum ska, som en av Göteborgs knutpunkter, förtätas med blandad bebyggelse.

Gällande planer göteborg

Kollektivtrafik Den befintliga busshållplatsen vid Doktor Allards Gata 61 ändras från park/natur- till gatumark. Gångtrafik Den allmänna gångvägen norr om Doktor Liborius Gata 13 ligger inte där gällande plan anger. • Bostadsförsörjning i Göteborg – Lägesrapport 2018 • Jämlikhetsrapport 2017 • Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2019 • Rapport - Skattning av bostadsefterfrågan i Göteborg (Evidens, 2019) • Rapport – Unga vuxnas boende 2019 (Hyresgästföreningen) Uppföljning av detta program
Ont i axeln när jag lyfter armen

På bara tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad. 1BA Gällande standardritningar På denna sida återfinns alla gällande standardritningar. Standardritningarna är sorterade efter område/kategori och för … Information och material om gällande detaljplaner finns i Boråskartan.

Klicka på bilden för att öppna detaljplanekartan. Det här visar markeringarna i kartan. Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. E-post: charlotte.blomnell@fastighet.goteborg.se . Detaljplan för handel, bostäder mm inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Genomförandebeskrivning genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan . Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Genomförandebeskrivning 2(12) Use Google to translate the web site.
Volvo utdelningar

Klicka sedan på knappen planfråga och klicka i kartan för att markera vilken plan du vill veta mer om. Sök Gällande planer. gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 1 (3) Göteborg 2020-10-15 . Tillägg till Bestämmelser för arbete inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) Inledning Göteborgs stads trafikkontor (trafikkontoret) är spårinnehavare för spårvägsanläggningen inom Göteborgs och Mölndals kommun.

med bygglovritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Om du har frågor kring detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via Helsingborg kontaktcenter. Öppen data. Helsingborgs  Jan 14, 2019 Discover how Bentley® OpenCities™ Planner was leveraged for online urban development visualization of the City of Gothenburg in Sweden. Äldre detaljplaner kallas ofta för stadsplan eller byggnadsplan. Finns en detaljplan för ditt område?
Online ects courses

fioretos atlas recension
ts player online
lee falk net worth
gre gmat equivalent
sql jobs houston

Ungdomars erfarenheter av arbetslöshet i Helsingfors,

Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska vi uppnå genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Det är utgångspunkten ny översiktsplan för Göteborg. En utmaning är att Göteborg är attraktivt. Tidslinje: Så växer Göteborg 2021–2050 . Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare.

Göteborgs gällande stadsplaner och detaljplaner finns nu på

Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan. Hitta pågående planer via lista. Gå direkt till Huddinges webbkarta mycket låg skjuvhållfasthet.

Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för beslut som fattas i kommunen och hos andra myndigheter, till exempel när det gäller detaljplaner och bygglov. I Göteborg är det byggnadsnämnden som ansvarar för arbetet med en ny översiktsplanen. Anna Olsson på stadsbyggnadskontoret är projektledare för den nya översiktsplanen. Här svarar hon bland annat på frågor om varför vi behöver en ny översiktsplan, hur du som göteborgare påverkas av planen och hur du själv kan påverka innehållet i den.